Šta je polietilen (PE)?

Polietilen (Polyethylene) - PE je jedna od najkorišćenijih vrsta plastike. Otkriven je slučajno 1889. godine a prvu industrijsku primenu doživeo je 1939. godine. Danas se najčešće upotrebljava za proizvodnju ambalaže, kesa, torbi, folija, membrana, rezervoara, boca, samolepljivih etiketa itd.

Fizičke osobine

Polietilen je termoplastični polimer sastavljen od hidrokarbonskih lanaca. Zavisno od molekularne težine tačka topljenja polietilena može varirati. U zavisnosti od tipa polimera tačka topljenja polietilena iznosi, za polietilen visoke gustine (HDPE) od 120 do 130°C, a za polietilen niske gustine (LDPE) od 105 do 115°C

Hemijske osobine

Većina LDPE, MDPE i HDPE polimera ima odličnu hemijsku otpornost, što znači da rastvori jakih kiselina i baza ne utiču na ovu vrstu plastike. Takođe je otporan i na blage oksidanse. Polietilen sagoreva plavim plamenom i ima blagi miris parafina. Prilikom sagorevanja polietilen kaplje.


Polietilen se rastvara na povišenim temperaturama u aromatičnim hidrokarbonatima kao što su toluen ili ksilen, kao i u rastvorima trihloretana ili trihlorbenzena.

Proizvodnja-Polimerizacija

Osnovni molekul polietilena je monomer- C2H4, koji se sastoji od dve CH2 grupe povezane dvostrukim vezama. Zbog svoje visoke reaktivnosti etilen se mora čuvati u jako čistom stanju u kome je stabilan. Polimerizacija etilena vrši se dodavanjem katalizatora. Konverzija u lance polietilena je visoko egzotermički proces, prilikom koga se oslobađa velika količina toplote. Kao katalizator mogu se koristiti metal-hloridi ili metal-oksidi, najčešće titanijum hlorid.

Za dobijanje polietilena se koriste dva industrijska postupka:
• sinteza pod visokim pritiskom
• sinteza pod niskim pritiskom

Kod postupka sa visokim pritiskom etilen visoke čistoće se komprimuje do pritiska 150 - 300 MPa pri temperaturi od 300°C, u prisustvu kiseonika koji služi kao katalizator. Postupak pri niskom pritisku (0,2-0,5 MPa) izvodi se uz prisustvo kompleksnog katalizatora Ziegler-Natta. Iako se polietilen može reciklirati, polietilen se najčešće proizvodi iz nafte ili prirodnog gasa.

Primena

Polietilen nalazi primenu u širokom dijapazonu proizvoda za široku potrošnju. Veliki broj vrsta polietilena je neškodljiv pa ima široku primenu u prehrambenoj industriji. U obliku pene se koristi za ublažavanje vibracija i izolaciju. Polietilen pluta, tako da se koristi i u nautici. Takođe se koristi za proizvodnju delova za nameštaj, delova računara, elektronskih komponenti, proizvoda za upotrebu u sportu, odeću, saobraćajnih znakova, kugli za kuglanje, cevi pod pritiskom, samolepljivih etiketa koje su vrlo otporne u teškim uslovima...